Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby www.umimexcel.cz.

1. Definice

Poskytovatelem služby www.umimexcel.cz je Petr Vadlejch, OSVČ se sídlem Daškova 3083/20, 143 00, Praha 4, IČ 86926730 (dále jen „Poskytovatel“).
Služba www.umimexcel.cz je služba, která umožňuje prezentovat online kurzy a studentům umožňuje tyto kurzy využívat za účelem vlastního vzdělávání. Služba je provozována na doméně www.umimexcel.cz (dále jen „Služba“).
Kurzem se rozumí online obsah, který je schválený Poskytovatelem a tvoří souvislou a ucelenou podobu kurzu určenou pro užívání Studentem. Kurz může být Studentům prodáván nebo poskytován zdarma.

2. Student

2.1 Společná ustanovení

Student se může registrovat do Služby. Registrací do Služby taktéž Student vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se je bezpodmínečně je dodržovat.
Student je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje.
Student se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě, zejména v případě, že by tím Poskytovateli mohl způsobit škodu.
Student se zavazuje dodržovat tyto Podmínky Užívání a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu.
Registrací do Služby vyjadřuje Student svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na dobu existence účtu Studenta ve Službě.
Poskytovatel zpracovává osobní údaje Studenta zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Student tak porušuje tyto podmínky, bude účet Studenta smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

2.2 Video kurzy

Student má možnost zapsat se do kurzů ve Službě a to provedením objednávky.
Vyplněním objednávky a zakoupením kurzu získává Student právo přístupu do kurzu, přístup k materiálům kurzu a právo se ke kurzu vracet. Je-li u kurzu doba přístupu omezena, pak je tato doba vždy uvedena v detailu kurzu. Po vypršení doby přístupu ke kurzu Student může kurz opět zakoupit.
Studentovi se kurz otevře až po zaplacení peněžní sumy, pokud je tato u kurzu vyžadována, na účet Poskytovatele.
Video kurzy slouží pouze pro výuku Studenta, který si jej objednal. Využití video kurzů pro hromadnou výuku či jiné účely je bez písemného souhlasu poskytovatele Služby zakázáno.
Tyto podmínky neumožňují, dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Studenta. Poskytovatel umožňuje Studentovi se kvalifikovaně rozhodnout, zda-li kurz zakoupit shlédnutím seznamu témat, popř. trailerů či jiných materiálů, které jsou poskytnuty ke kurzu zdarma.

3. Odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za:

 • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost Služby
 • Materiály a texty dostupné na webu www.umimexcel.cz
 • Kvalitu služeb poskytovaných Lektorem či jejich činnost
 • Případný ušlý zisk či škodu

Student prohlašuje, že bere toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

4. Společná a závěrečná ustanovení

Poskytovatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění (minimálně 14dní předem) tyto podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu e-mailem. Změněné podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu elearning@itlektor.cz.
Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na elearning@itlektor.cz
Tyto podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.
Poskytovatel i Student se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.

Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 1. května 2017.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOÚ“), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních údajů na www.umimexcel.cz (dále jen „Služba“). Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

V případě registrace uživatele se jedná o jméno, příjmení, emailovou adresu a IP adresu.

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému Služby.

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

 1. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
 2. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
 3. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených ZOÚ, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce,
  (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav,
  (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné,
  (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům,
  (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a
  (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;
 4. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Práva uvedená v bodech i) a ii) mohu uplatnit především prostřednictvím správy svého uživatelského účtu na stránkách Služby.

Tento souhlas uděluji poskytovateli Služby, kterým je Petr Vadlejch, OSVČ se sídlem Daškova 3083/20, 143 00, Praha 4, IČ 86926730 (dále jen „Poskytovatel“), jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů nebo do zrušení uživatelského účtu na základě mé žádosti, nastane-li toto dříve.

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat. V takovém případě dojde k ukončení poskytování služeb, jak jsou definovány v Podmínkách užívání Služby.

Beru na vědomí, že Poskytovatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat můj elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které mi již poskytl. Podle § 5 odst. 5 ZOÚ je Poskytovalel dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření mého nesouhlasu.


Souhlas s použitím souborů cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Jedná se zejména o cookies služeb Google (Analytics, Adwords), Facebook, Zopim.
Poskytovatel si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše.