Podmínky užívání

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby www.umimexcel.cz.

1. Definice

Poskytovatelem služby www.umimexcel.cz je Petr Kohoutek, OSVČ se sídlem K Vodojemu 397, 257 26 Divišov, IČ 86926730 (dále jen “Poskytovatel”).
Služba www.umimexcel.cz je služba, která umožňuje prezentovat online kurzy a studentům umožňuje tyto kurzy využívat za účelem vlastního vzdělávání. Služba je provozována na doméně www.umimexcel.cz (dále jen „Služba“).
Kurzem se rozumí online obsah, který je schválený Poskytovatelem a tvoří souvislou a ucelenou podobu kurzu určenou pro užívání uživatelem (dále jen “Student”). Kurz může být Studentům prodáván nebo poskytován zdarma.

2. Student

2.1 Společná ustanovení

Student se může registrovat do Služby. Registrací do Služby taktéž Student vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.
Student je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje.
Student se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě, zejména v případě, že by tím Poskytovateli mohl způsobit škodu.
Student se zavazuje dodržovat tyto Podmínky Užívání a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu.
Sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Student tak porušuje tyto podmínky, bude účet Studenta smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

2.2 Video kurzy

Student má možnost zapsat se do kurzů ve Službě a to provedením objednávky.
Vyplněním objednávky a zakoupením kurzu získává Student právo přístupu do kurzu, přístup k materiálům kurzu a právo se ke kurzu vracet. Je-li u kurzu doba přístupu omezena, pak je tato doba vždy uvedena v detailu kurzu. Po vypršení doby přístupu ke kurzu Student může kurz opět zakoupit.
Studentovi se kurz otevře až po zaplacení peněžní sumy, pokud je tato u kurzu vyžadována, na účet Poskytovatele.
Video kurzy slouží pouze pro výuku Studenta, který si jej objednal. Využití video kurzů pro hromadnou výuku či jiné účely je bez písemného souhlasu poskytovatele Služby zakázáno.
Tyto podmínky neumožňují, dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Studenta. Poskytovatel umožňuje Studentovi se kvalifikovaně rozhodnout, zda-li kurz zakoupit shlédnutím seznamu témat, popř. trailerů či jiných materiálů, které jsou poskytnuty ke kurzu zdarma.

2.3 Předplatné

Student má možnost objednat si pro sebe předplacený přístup ke všem online kurzům. Jednotlivé balíky předplatného jsou na stránce https://www.umimexcel.cz/predplatne/.
Zakoupené předplatné nelze zrušit. Lze jej prodloužit nebo změnit zakoupením nového předplatného.

3. Odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za:

  • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost Služby (např. výpadky poskytovatele hostingu či vyšší moc)
  • Materiály a texty dostupné na webu www.umimexcel.cz
  • Kvalitu služeb poskytovaných Lektorem či jejich činnost (v případě externích lektorů)
  • Případný ušlý zisk či škodu

Student prohlašuje, že bere toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

4. Společná a závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění (minimálně 14dní předem) tyto podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu e-mailem. Změněné podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním e-mailu Poskytovateli na e-mailovou adresu [email protected].
Veškerá komunikace může být uskutečňována buď písemně nebo e-mailem na e-mailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na [email protected]
Tyto podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.
Poskytovatel i Student se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.

Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 1. května 2017.


Ochrana soukromí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto zásady ochrany soukromí tvoří nedílnou součást Podmínek užívání Služby dostupných na internetové adrese www.umimexcel.cz/podminky-uzivani/. Pojmy zde užívané mají stejný význam jako pojmy definované v Podmínkách dle předchozí věty.

1.2 Poskytovatelem služby www.umimexcel.cz je Petr Kohoutek, OSVČ se sídlem K Vodojemu 397, 257 26 Divišov, IČ 86926730. Poskytovatel služby je registrován pod reg. číslem 00073459 na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Při Registraci do Služby uděluje (zaškrtnutím políčka souhlasu) Student Poskytovateli jako správci osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých údajů v rozsahu: e-mail, a to pro reklamní a marketingové účely a za účelem nabízení obchodu a služeb prostřednictvím zasílaných obchodních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou, s tím, že může být Studentem kdykoliv odvolán, a to odhlášením odběru newsletteru nebo písemně na adrese Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

2.2 Osobní údaje Studenta  v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, přihlašovací údaje, případně další údaje jako adresa Studenta, adresa či název společnosti za níž Student jedná, IČO, DIČ, údaj o plátcovství DPH a historie objednávek, mohou být Poskytovatelem jako správcem osobních údajů zpracovávány i bez souhlasu Studenta na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to jako nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy či pro jednání o uzavření smlouvy, případně též plnění právních povinností správce, zejména za účelem realizace nákupu on-line kurzů Studentem, zřízení a vedení uživatelského účtu umožňujícího Studentu on-line kurzy v rámci Služby nakupovat, jakož i poskytování služeb podpory. O zrušení uživatelského účtu lze požádat písemně na adrese Poskytovatele či prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].

2.3 Student je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o jakékoliv změně ve svých osobních údajích.

2.4 Poskytovatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být Poskytovatelem zpracovávány automatizovaným způsobem v elektronické formě. Tyto údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

2.5 Student má práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel jako správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Poskytovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranil vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl jejich opravu, doplnil je nebo zlikvidoval. Na Poskytovatele se může Student kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected]. Student má také právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. OBCHODNÍ SDĚLENÍ

3.1 Při Registraci (zaškrtnutím políčka souhlasu) uživatel Služby dobrovolně souhlasí s tím, aby mu prostřednictvím poskytnutného kontaktu pro elektronickou komunikaci (e-mailová adresa) byla Poskytovatelem zasílána obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách Poskytovatele. Tento souhlas může Student kdykoliv odvolat odhlášením odběru newsletteru, a to způsobem popsaným v každém ze zasílaných sdělení.

4. COOKIES A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Jedná se zejména o cookies služeb Google (Analytics, Adwords), Crisp Chat.
Poskytovatel si vyhrazuje právo použití i dalších cookie třetích stran, které nejsou uvedeny v seznamu výše.